Gizlinlik ýörelgesi

Gizlinlik ýörelgesi

gizlinlik ähli babatynda, biz blackjack77turkmenistan.com sapar hiç hili şahsy maglumaty tabşyrmagy talap edýär. siziň üpjün maglumat birugsat goragly we, ýa-da bir önüm bilen baglanyşykly derňew barşynda ýa-da saýt barada amaly barşynda bolsa-de bolsa, maglumatlary ulanmak nähili maglumat diýilýär. Aşakdaky Tablisa Site barada maglumat daşgary.

ÇÄK

Teswirleme blackjack77turkmenistan.com (Site) bolan blackjack77turkmenistan.com ähli ıerler degişlidir. Saýtyň maglumat ýygnama tejribesini görä kabul edilendigi barada maglumat adamlaryň (maglumatlar) söwda, iş ýa-da hünärmenleriniň başga blackjack77turkmenistan.com şahsyıetleriň beren maglumatlaryna görä, bar.

Site bolan köprüler, şol sanda, emma blackjack77turkmenistan.com bagly sahypalary çäkli däl-de, we beýleki internet saýtyndan bolup biler. blackjack77turkmenistan.com gizlinlik ýörelgelerine ýa-da beýleki web sahypalarynyň mazmunyna hiç hili jogapkärçilik tutmaz. Ozal boýun döwtalap ýa-da şahsy maglumatlaryňyzy iberseňiz islendik kompaniýasynyň Gizlinlik ýörelgesi gözden geçirmegi maslahat berýäris. Site köprüler barada jikme-jik maglumatlary saýtyň üçin Ulanyş şertlerine salgysyndan tapylyp bilner.

maglumatlar

Biz (blackjack77turkmenistan.com) ýygnamak maglumatlar iki kategoriýada yryp biler:

Gözegçilik maglumatlaryňyzyň toplanmagy, saýtyň üsti bilen ulanyjy gider.

Şahsy maglumat meýletin esasda ulanyjylar tarapyndan üpjün edilýär.

Gözegçilik maglumatlar

Gözegçilik maglumatlary awtomatik we ulgamlaıyn Site tarapyndan ýygnalan edilýär. websaýtlaryň işini baryp sahypalary, saýtyň we syýahatçylaryň bilen köprü edildi sahypalaryna geçirdi wagty görmek üçin ýygnalan.

anonim esasda maglumat Gözegçilik saýty ýygnaýar. Saýt Bu maglumatlary hiç hili şahsy maglumaty şärik etmez.

Gözegçilik maglumatlar web serweri bolan gündelikleriň we gutapjyklar tarapyndan ýygnalan edilýär. Web serwer web saýty işine ýygnan maglumatlarymyz açýar. Internet-marker, Gözegçilik ynamdar we Site bolan ulanyjylara belli maglumat (site ileri we ş.m.) üpjün etmek üçin ulanylýan maglumat bir arsa bar. blackjack77turkmenistan.com Gutapjyklar kömegi bilen saýt ýene-de sapar bilen we onuň bölekleri. hususan-da meýletin esasda ulanyjy özi tarapyndan başgaça syýahatçylaryň boýunça kompýuter, kompýuter ulanyjy barada hiç bir şahsy maglumat ýygnama bolmazdan, gutapjyklar diýilýär.

Gözegçilik maglumatlar baryp statistikalary analiz Site öndürilen we mazmunyny ösdürmek üçin ulanylýar.

şahsy maglumat

Şahsy maglumat bilen, biz ulanyjy ady, e-poçta salgyňyz we hökmany däl-de goşmaça maglumatlar aňladýar. programma üpjünçiligi almak ýa-da abuna üçin siparişten bolsa syýahatçylaryň, online sorag blackjack77turkmenistan.com soramak isleýän bolsaňyz, Şahsy maglumat käbir saýty sahypalarynda toplanmagy.

Mundan başga-da, şahsy maglumatlar, bäsleşigiň bir programma bölegi hökmünde toplanmagy.

Şahsy maglumat, şol sanda höweslendirmek, dolandyryş maksatlary üçin ulanylýan, emma tassyklamak we ýeňijileriniň habar bilen çäkli däldir.

Maglumat Ulanyş

Saýtyň üpjün maglumatlar täze blackjack77turkmenistan.com hyzmatlary we / ýa-da biz ulanyjynyň gyzyklanma düşünün mahabatlandyryş ulanyjylara üçin ulanylýar. Maglumatlar işgärleri, aktýor garaşsyz potratçylaryňyzyň ýa-da içinde umumy bolup beýleki blackjack77turkmenistan.com degişli / ilgisiz şahslar we / ýa-da ýerine ýetirmek we / ýa-da ýerleşişi, indirim ýa-da sylagy nakliye maksady bilen, saýtyň adyna çykýarsyň iş hyzmatdaşlary . Şahsy maglumat tranzaksiýaňyzy tamamlamak bolsa zerur kabul etaby, PEİDALANMAK blackjack77turkmenistan.com saýtlara bildiler däldir. blackjack77turkmenistan.com Gizlinlik beýleki sahypalara syıasaty we ýapraklardan ol we olaryň anyk ýerine başga başga maksatlar üçin ulanylyp bilinmez edip düşünmek bilen gizlin söwda maglumat hökmünde şahsy maglumatlaryny bilkastlaýyn öz ylalaşyk meselesi üçin hiç hili jogapkärçiligi öz içine alýar we gönüden-göni funksiýa saýlañ.

Ulanyjynyň dönüş e-poçta salgylary biz almak hem-de hyzmatlaryň täzelenmeleri üpjün etmek we goşmaça mahabatlandyryş we teklip barada maglumat üçin e-poçta we soraglara jogap ibermek üçin ulanylýar.

Kanuna boýun egmek, ýa-da biz gowy niýet berjaý ýa-da blackjack77turkmenistan.com hukuklary, howpsuzlygynyň ýa-da emlägini goramak üçin, şertler we möhletler ýagny zerur çäreleri tapmak zerur Şahsy maglumaty paş bolup biler.

blackjack77turkmenistan.com wagtyň geçmegi bilen biziň / beýleki kompaniýalarynyň satylmagy / satyn mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. diňe bir iş barlyk hökmünde şeýle bir view syýahatçy şahsy maglumatlarynyň geleşikleriň. Mundan başga-da, maglumat bolsa paılanmazlygyny ýa-da blackjack77turkmenistan.com ýa-da onuň aktiwleriniň üçin ähli satyn ýa-da ýatyrylmagy tabyn iflas berilende.

maglumatlary goramak

Ýokary hünär howpsuzlyk ulgamlary, birugsat Ygtyýarlygyň Ýönekeýleşdirilen öňüni maglumat dogrulyk goramak we maglumatlaryň dogry ulanmak üpjün etmek üçin ulanylýar. Bu saýtyň ulanylýan ulgamy soňky howpsuzlyk talaplaryna laýyk we online ýygnalan maglumatlary goramak we üpjün etmek hem-de dogry ulanmak üpjün etmek kömek zerur, elektron fiziki we dolandyryş işleri öz içine alýar.

Ýene-de, sebäpli aslynda hiç hili maglumat Internetde doly mugt bolup biler, biziň üçin edilen hiç hili maglumat doly ygtybarly we howpsuz bolar kepil edip bilmez. Ulanyjylar öz riski maglumat berýär. blackjack77turkmenistan.com hemişe baha berýär we maglumat goşmaça gorag, täze tehnologiýalary ukyplaryny baha berýär.

Şahsy maglumatlaryňyza girmegiň

başgaça aşakdaky beýannamasynda başgaça bize berlen şahsy maglumatlar ulanylyp ýa-da umumy däldir. togtatmak isleýän blackjack77turkmenistan.com maglumat almak üçin bolsa, abunalygy üçin şu ýere basyň.

Üýtgetmek Gizlinlik Beýannamasyna Sag

blackjack77turkmenistan.com saklaýar we islendik wagt bu beýannamasy üýtgetmek hukugyny saklaıar. Üýtgeşmeler Site ilanıyla üstüne netijeli dogry bolar. 24-nji fewralda, 2009-njy ýylyň senesinde üýtgedildi Soňky Bildirimi'nin madda edilen ýerde üýtgeşmeler bardy.