Blekjek strategiýasy

Blekjek strategiýasy bölümimize hoş geldiňiz. Bu dürli onlaýn blekjek strategiýalary baradaky iň möhüm bölümleriň biridir. Bu ýerde maglumat örän köpdür, emma çekinmäň: siz başlamazdan ozal diňe käbir esasy zatlary belleseňiz bolar.

Blekjek strategiýalaryna girişmezden ozal siz blekjek oýnunyň haýsy görnüşini oýnamakçydygyňyzy bilmeli. Ilki bilen oýun barada okaň we haçanda kartlar garylanda blekjekde näçe paçka kart ulanylandygyny biliň. Bu maglumatlar köplenç programmada görkezilýär. Soňra bolsa dilere 17-leri urmaga rugsat berilýändigini barlaň.

Blekjek üçin strategiýalar

Siz indi internetde göni ýaýlymda geçirilýän kazinolara gatnaşmaga ýa-da kompýuteriňiziň we telefonyňyzyň üsti bilen NetEnt, Playtech, RealTime Gaming ýa-da beýlekileri oýnamaga biraz taýýar. Aşakdaky maglumatlary hem öwrenenden soňra siz degişli tilsimi ulanyp başlap bilersiňiz.

Bir kartly oýun üçin blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17

Bu usulyň düzgünleri şeýle: islendik kombinasiýany jübütden goýmaga rugsat berilýär. Dileriň islendik 17-likleri urmaga hukugy ýokdur (S17 düzgüni). Bulary ýerine ýetirseňiz bir paçka kartly täklerde haýran galdyryjy - 0.15% peýda bolar.

Indi haçanda ähli düzgünler birmeňzeş bolsa, emma dilere diňe ýeňil 17-ligi urmaga rugsat berilse, beýle ýagdaýda aşakdaky tablisany ulanyp kazino peýdasyny +0.04%-e ýetirip bilersiňiz. Bu edil beýleki görkezmämize meňzeşdir.

Bir kartly oýun üçin blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17

Iki kartly oýun üçin blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17

Aýdaly şertler birmeňzeş, emma iki kart (paçka) ulanylýar we ýeňil bolsun agyr bolsun, diler 17-de durmaly. Şeýle şertde 2 kart gara strategiýasyny ulanmaly we kazino peýdasy +0.20% bolar. Ine tablisa:

Iki kartly oýun üçin blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17 photo 1

Ýöne, haçanda diler ýeňil 17-i uranda kazino goşmaça kart soramaga rugsat berilýär. Iki kartly blekjek täkleri olary +0.40% artdyrar. Bular 2 kartly blekjek strategiýasynyň täkleridir.

Iki kartly oýun üçin blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17 photo 2

4 kartly blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17

Onlaýn kazino düzgünlerine laýyklykda bu taktikanyň işlejek şertleri şulardyr: islendik iki kartlarda we bölünişikden soň jübütler goýlan. Goýmazlyk diýen wariant ýokdur we dilerde ähli 17-ler bolan halatynda goşmaça kart soramaly däldir. Bu strategiýa ulanylanda kazino üçin utuş şansy +0.38% bolýar.

4 kartly blekjek strategiýasy – Ýeňil 17 we Agyr 17

Blekjek swiç oýny

Eger siz üýtgeşik zatlary barlamak isleseňiz, size bu wariasiýa has hem ýarar. Blekjek swiç täkleri +0.58%, olary biz siz bilen paýlaşarys. Muňa blekjek oýny üçin jyzmagy öwredýän kagyz däl-de bir maglumat hökmünde garaýyň. Elbetde, öýümizde biziň näme edýänimizi kim görsün?!

Blekjek swiç oýny

Köp kartly blekjek strategiýa tablisasy

Bu tablisa bölünişikden soň jübütden goýmaga rugsat berýän, islendik jübüde ikiden goýmaga rugsat berýän we 6 (paçkaly) kartlar üçin niýetlenendir. Bu blekjek täk tablisalarynyň birnäçelerinden birisi bolup, şeýle kynçylyk bilen gabatlaşylanda uly ýardam berer. Täkler kazinonyň +0.66% haýryna bolýar.

Köp kartly blekjek strategiýa tablisasy

En iyi kumarhanelerde para için oyna!

5/5
Leovegas 1 depozito Bonus $180 DÜZGÜNLER WE ŞERTLER GÜÝJE GIRIZILER
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100 DÜZGÜNLER WE ŞERTLER GÜÝJE GIRIZILER
Şimdi oyna
4.9/5
Jackpotjoy 1 depozito Bonus $150 DÜZGÜNLER WE ŞERTLER GÜÝJE GIRIZILER
Şimdi oyna

Blekjekde kartlary nädip sanamaly?

Ýeri, siz indi has hem ökdeleşensiňiz! Kazinolary utulara getirmek üçin blekjek kart sanawy belkide ýeke-täk usullaryň biridir. Kart sanaýan strategiýany ulanmak Türkmenistanda gadagan edilen däldir, emma kazinolar elmydama şeýle adamlardan hüşgär bolýarlar.

Kart sanamagyň asyl özi näme? Käbirleri muny bir sungat diýip kabul eder. Elbetde, haýsy kartlaryň geljekdigini öňünden biler ýaly derejä ýetmek üçin köp wagt we başarnyk gerek bolýar.

Blekjek sanamagyň birnäçe görnüşleri bardyr. Biz size kömek etmäge taýýar. Biz bu giňden ulanylýan ulgamy siz bilen paýlaşarys.

Bu tilsimi ulanyp kazinolarda peýda gazanmak üçin käbir zatlara ökde bolmagyňyz gerek. Ilki bilen, siz blekjek oýnunyň ýönekeý strategiýasyny öwrenmelisiňiz, ol bolsa bu ýerde görkezilýär:

Blekjekde kartlary nädip sanamaly?

Indi siz kartlara baha belläň we biz beýikden pes gaýtmagyňyzy maslahat berýäris. Indi iň az derejede goýum goýuň we şol goýumlary ýönekeý strategiýa bilen saklaň. Garaz, siz pul töläp kart sanamak üçin gerekli maglumatlary ýygnarsyňyz.

Maglumatlardan peýdalanyň. Öz sanyňyzy kartlaryň sanyna bölüň we şoňa görä goýum goýuň. Ýatda saklaň: hakyky pul bilen oýnamazdan ozal mugt oýnap görüň!

BlackJack Videoları
Blackjack nasıl oynanır Bu eğitimde yardımı ile Blackjack oynamayı öğrenin. Biz blackjack oyuncu olmak nasıl öğretecek Tüm videoları gör