Blekjek düzgünleri

Biziň blekjek baradaky gollanmamyzda siz blekjek kazinosyny we blekjek oýnuny ussatlar ýaly oýnamagy öwrenersiňiz. Iň bilinmeli esasy zatlaryň biri blekjek oýnunda nädip goýum goýmaklygy öwrenmekdir. Utuş geläýjek ýagdaýlar gaty bir köp däldir. Şol sebäpli her ele haýsy goýumlaryň esasy maslahat berilýändigine üns bermeli bolarsyňyz.

Blekjek kazinosyny oýnamagy öwrenýän wagtyňyz, siz bir zady unutmaly dälsiňiz - bu nusgawy oýun köpler tarapyndan unudylýan bir ýönekeý fakt esasynda oýnalýar: diler (paýlaýjy) göçümi iň soňky etmelidir. Hatda oýnuň kadalaryna laýyklykda dileriň ähli kararlary hökmany bolsada, 21-den köp almak we goýumy utdurmak töwekgelçiligi oýunçylara galýandyr.

Olar utulandan soň zyýany bolmaz: Siz goýumyňyz utdursaňyz bu bolsa kazino üçin utuş diýmekligi aňladýar. Ýönekeý blekjek oýnuny oýnamak üçin muny ýatda saklaň. Nädip blekjek oýnamalydygyny gönümel ussatlardan öwreniň we iň gowy maslahatlary alyň!

21 blekjek oýnuny hem şeýle oýnamaly. Ýene bir artykmaçlyklaryň biri hem, dünýäniň onlaýn kazinolarynyň köpüsi örän ykjamdyr, ýagny, biz blekjek oýnuny öýde hem oýnap ýa-da öwrenip bilýäris. Siz bu oýun barada ozal bilýändirin öýdýän geň zatlaryňyzy öwrenersiňiz. Blekjek oýnuny öwrenmek örän gyzyklydyr!

En iyi kumarhanelerde para için oyna!

5/5
Leovegas 1 depozito Bonus $180 DÜZGÜNLER WE ŞERTLER GÜÝJE GIRIZILER
Şimdi oyna
5/5
Joycasino 1 depozito Bonus $100 DÜZGÜNLER WE ŞERTLER GÜÝJE GIRIZILER
Şimdi oyna
4.9/5
Jackpotjoy 1 depozito Bonus $150 DÜZGÜNLER WE ŞERTLER GÜÝJE GIRIZILER
Şimdi oyna

Blekjek düzgünleri

Blekjek oýnunyň resmi düzgünler toplumy bu oýnuň her bir görnüşine hem degişlidir, meselem, dileriň sanlarynyň jemi 16 bala ýetse ol hökman elini goýmalydyr. Ilki bilen siz oýnuň stolyny öwreniň.

Kazinodan köpräk artykmaçlyk berýän blekjek düzgünlerine iň gowy düzgünler diýilýär. Emma beýle bolan halatynda ýatda saklaň, bu görnüşli oýunlar operatoryň peýdasyna işleýändir.

Iň ýönekeý blekjek düzgünleri şulardyr:

  • Her oýunçy we dileriň arasyndan haýsysynyň jemi 21-e deň bolsa ol ýeňijidir. Oýunçylar biri-birlerine däl-de kazino garşy indiwidual görnüşde goýum goýýarlar.
  • Ýüzli kartlar (Walet, Korolewa we Korol) we 10-luklar on ballykdyr. Beýleki kartlar öz ýüzündäki bahalaryny hasap edýär, jokerler ýok we Tuzlar oýunçyň islegine görä 1 ýa-da 11-e deňdir.
  • Ähli blekjek goýumlarynyň düzgünleri hem şuny aýdýar: 10 bally kart bilen Tuz gelse (muňa Blekjek diýilýär), siz awtomatiki usulda ýeňiji bolýaňyz. Emma dileriň özünde Tuz bolmaly däldir. Eger Tuz bolaýsa, siz öz goýumyňyzy yzyna alýaňyz. Bularyň birini yzyna almaklyk adatça 2-ä 3 töleýär ýa-da 5-e 6 töleýär. Elmydama 2-3-lük stolda oýnamaga çalşyň, sebäbi ol size çala artykmaçlyk döreder.
  • Blekjek oýnunyň beýleki düzgünleriniň biri hem “ätiýaçly” bolmakdyr. Bu diýmek haçanda dilere Tuz çyksa siz öz goýumyňyzyň ýarysyny risk edip bilersiňiz ýa-da eger eliňiziň soňunda blekjek bolsa, onda siz ol goýumy utýarsyňyz. Blekjek düzgünleri tablisamyzda görkezilişi ýaly, siz bu barada hiç soramaly däl.
  • Haçanda size birmeňzeş kart jübütleri düşende siz öz goýumyňyzy “bölüp” bilýärsiňiz. Eger ýene meňzeş kart düşse blekjek kazino düzgünleri käwagt bölünenden soň ýene-de belli bir gezek bölmäge rugsat berýär.
  • Blekjek resmi düzgünlerine laýyklykda, siz goşmaça ýeke kart soramak üçin öz goýumyňyzdan “ikisini goýmak” mümkinçiligini alarsyňyz.

Blekjek oýnunda her kazino baglylykda goşmaça düzgünler girizilip bilner. Meselem, käbir kazinolar ilerleýji jekpotlar tölemäge, üç ýedilik alany üçin ýörite baýraklar bermäge ýa-da jemi ýedi ýa-da ondan köp kartlara garşy oýnap utany üçin baýraklar bermäge taýýar.

BlackJack Videoları
Blackjack nasıl oynanır Bu eğitimde yardımı ile Blackjack oynamayı öğrenin. Biz blackjack oyuncu olmak nasıl öğretecek Tüm videoları gör

Blekjekde nädip ýeňmeli

Ýönekeý blekjek maslahatlarymyz saýasynda, siz onlaýn blekjek oýnuny nädip utmak baradaky başarnygyňyzyň çalt depginde ýokarlanandygyny görersiňiz. Sizden haýyş: blekjek oýny babatdaky maslahatlarymyzdan diňe utmak üçin peýdalanyň we olary üýtgetmäge synanyşmaň. Öz kararlaryňyzy “nesibä” goýmaň ýa-da öz “içki” duýgularyňyza eýerip netijä gelmäň. Kazinolar hem şolaryň boljagyna ynanmak arkaly köp pul ýasaýarlar.

Blekjek oýnunda utuş gazanmagyň iň netijeli ýoly ol hem sabyrly bolmakdyr. Diňe arkaýyn duýýanlaryňyzy risk ediň we öz strategiýaňyza eýerip, siziň içki duýgularyňyza esaslanan “ýörite goýumlardan” daşda durmaga çalşyň. Her bir öňe çykan kynçylygy bir ussatlyk bilen, dogry strategiýa bilen ýeňmegiň ýollaryny gözläň we käwagtlar öz aklyňyza hem sygmajak ýaly görünýän “sowuk” kararlary kabul ediň.