Ulanyş şertleri

Ulanyş şertleri

ŞERTLERINI KABUL

blackjack77turkmenistan.com (Site) ähli ulanyjylar tarapyndan ulanylyp. maglumat resminamalar, salgylanmalar we programma üpjünçiligi (materiallar) we şu ýerde tapyp edýan hyzmatlary ulanmak aşakdaky şertlerine tabyn bolýarsyňyz. ulanyjy 21 barylýar ýagdaýda, ol ene-atasynyň ýa-da hukuk hossarlarynyň barlygy bu kagyzyny okamak gerek. Ulanyjy ýa-da ulanyjynyň ýokary / ýuridik hossary aşakdaky şertler we şertleri bilen ylalaşmaýan bolsa, sen indi saýtyň arkaly togtatmak gerek. Saýt ýa-da materiallaryň ýa-da hyzmatlaryny ulanmak bilen, awtomatiki usulda Ulanyş şertleri ylalaşýarlar. blackjack77turkmenistan.com öz islegi-de Ulanyş şertlerine üýtgetmek hem-de üýtgetmek hukugyny saklaıar. Ulanyş şertlerine islendik üýtgeşmeler soň saýtymyzyň kömegi dowam bolsa, ähli üýtgeşmeleri kabul döwlet hasap bolar. Mundan başga-da, serişdeleriň islendik ulanmak üçin, käbir ýörite kadalara degişli, üçin Ulanyş şertlerine, bu ýerde häsiýetlendirilen Goşm möhletlere we şertlere tabyn. Ähli goşmaça we Goşm möhletler we şertler Ulanyş aşakdaky şertler goşulandyr bolar. Ulanyş düzgünleri islendik ters saýt ygtyýar we giriş awtomatik bes getirer, we ulanyjy Site islendik Ýüklenen ýa-da çap edilen ýok bolmaly.

INTELLEKTUAL EÝEÇILIK

Site bolan (logolar, we hyzmat kysymlary, şol sanda) Marks blackjack77turkmenistan.com wezipelerini ýa-da beýleki üçünji taraplar bardyr. üçünji tarapyň saýtymyzyň eýeçiligindäki Belgileri islendik ulanmak gadagan. Materiallary we blackjack77turkmenistan.com hyzmatlary şonuň üçin olar birugsat ulanylmagy şeýle kanunlaryň bozulmagy hasaplanylýar awtorlyk hukugyny we intellektual emlägiň beýleki kanunlar tarapyndan goralýar. blackjack77turkmenistan.com ulanyjylaryň ŞAHADATNAMALARYNY, AWTORLYK HUKUGYNY, söwda esasynda islendik MESE-MÄLIM hukuklaryny basyp ýa-da materiallaryň ýa-da / we hyzmatlar degişli gizlin maglumat söwda däl. maglumat (mysal üçin, täzeden ýazmak, geçirmek we in) islendik ulanmak gadagan edilen ıerlerde Saýtyň islendik ýazmaça razyçylygy bolmasa, Saýtyň (mysal üçin, resminamalaryň we suratlary) üstünde bolan. maglumat ıerine enjamy islendik hili grantyny etmez ýa-da ýa-da awtorlyk Patent çäginde islendik bir ygtyýarnama kepil.

Saýtyň islendik materiallary, maglumat, tehniki, pikir ýa-da düşünje (oňyn) ibermek, ulanyjy bilen ylalaşýar we kabul:

feedbacks islendik eýeçiliginde we degişli gizlin däl;

blackjack77turkmenistan.com maksady däl ýa-da aıdyň ıa oňyn barada hiç hili gizlinlik islendik bir islendik borçnamalary borçlanýar;

blackjack77turkmenistan.com we ulanmak ýa-da bozmaga dünýä derejesinde bir maksat üçin islendik Tersine aragatnaşyk bilen aýan hukugy bar;

Oňyn ulanyjynyň hiç hili borçly bolmazdan blackjack77turkmenistan.com emlägi bolup;

blackjack77turkmenistan.com hiç hili kompensasiýa-da yzyna töleg üpjün etmeıär.

Kepilnamanyň WE BOİUN

Saýtyň "BOLŞY İALY" ÄHLI The materiallary we hyzmatlary berýär. BLACKJACKDOC.COM almaýar ÄHLI-DA KEPIL GEÇMELERIŇ ISLENDIK EMMA ÇÄKLENILMEÝÄN GELİÄN WE TÄJIRÇILIK, ÝÖRITE MAKSADA GABAT ULANYLİAN KANUN ESASYNDA RUGSAT EDILEN BERÝÄN DOLY DEREJESINDE TÄJIRÇILIK ÄHMIÝETLI BOLAN KEPIL MESE. BLACKJACKDOC.COM bilmez we kepil edip bilersiňiz the Site ZAT; ELÝETERLI, MÜMKIN, SIZE ýa-da saýt arkaly ýa-da Mazmuny, serişdeleriň, maglumat, önümleri (şol sanda Maksatnamalaıyn Üpjünçiliginiň) we / ýa-boýunça hyzmatlar; SERVERS; Ýa-da BLACKJACKDOC.COM üpjün edilen e-poçta ARKALY wiruslara we / ýa-da beýleki zyýanly bölekleri BLACKJACKDOC.COM Site ýa-da islendik mazmuny, maglumatlary, serişdeleriň, önümleriniň ulanmak netijesinde ýüze Berkarar zyýan üçin HIÇ HILI JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄR geçirdi (ŞOL SANDA hyzmaty mugt programma üpjünçiligi) we / ýa-da hyzmatlaryň elýeterli, MÜMKIN, sIZE ýa-da, şol sanda Site, üSTI, EMMA DIŇE BULAR bILEN ÇÄKLENILMEÝÄN, ONÇAKLY jeza da görkezmesi, we munuň netijesinde ZYİANLAR, EMMA ÇÄKLENDIRILEN BERÝÄN zararlarınızdan MAGLUMATLARYŇ ÝA-gar zyýan içinde bolup biler netije, hatda ZYÝANLARYŇ MÜMKINLIGI duýduryş BOLSA. Ulanyjylaryň ANYK düşünmäge we Saýtyň ulanmak bozmaga risk astynda bolandygyny YKRAR EDÝÄRSIŇIZ.

tehniki ýa-da beýleki, şol sanda islendik ýalňyşlyklar, hatalarından ýa-da nätakyklyklar mümkin. blackjack77turkmenistan.com habar bermän islendik wagt Site hyzmatlaryny we materiallaryň üýtgeşmeleri girizmek hukugyny saklaıar.

Materiallaryň we / ýa-da saýt Hyzmatlar möwriti geçen bolmagy mümkin, we blackjack77turkmenistan.com bu materiallary ıa-da hyzmatlary täzelemek hiç hili ygrarlydygyny yapar.

üçünji tarap sahypalaryna ähli çykgytlar gözegçilik ýa-da blackjack77turkmenistan.com jogapkärçilik däldir.

blackjack77turkmenistan.com başga bir web haýsy gerek girmek üçin we bu saýtyň üsti bilen bagly bolup saýlap bilersiňiz, hiç hili wekilçilik edýär. Bu saýtyň çykgytlar oňaıly hökmünde diňe üpjün edilen, we blackjack77turkmenistan.com saklaň bermeýär ýa-da web saýtlary mazmuny üçin hiç hili jogapkärçiligi kabul etmez.

INDEMNITY

Ulanyjylar jerime kabul we blackjack77turkmenistan.com saklaň we ähli eýeleri, şahamçalarynyň, şahamçalarynyň, egindeş branders, agentlerine ýa-da beýleki hyzmatdaşlary edijilerini hukukçylaryň esasly tölegleri, şol sanda hili jogapkärçiligi, ýok, ine, ýa-da talap, garşy ulanylýan, Üçünji tarapyndan boýunça partiýa sebäpli ýa-da mazmun ulanyjylaryň çykýan boýun, post Site arkaly ýa-da geçirmek (şol sanda, emma ulanyjynyň kontenti, çäkli däl), saýtyň öz ulanmak üçin, saýtyň öz çykgydy üçin Ulanyş şertlerine olaryň bozulmagy, ýa-da islendik başga adam olaryň bozulmagy diýip ýa-da edaranyň hukuk hukuklary.